Büyük Reform, Meslek Liseleri, Einstein

Sevgili izleyenlerim
Zaman zaman  şikayet ettiğim Eğitim Bakanlığının uygulamaları ( Başına özellikle Milli yazmadım.) için az bile yazmışım.
Geçenlerde önemli bir gazetenin önemli bir yazarı da benim düşüncem paralelinde bir araştırma ve tesbit yazısı yayınladı.
Özellikle eski ve köklü okulları İmam Hatip Lisesi yapıp öğrencileri ve ailelerini rahatsız ederek göçe zorluyorlar demiştim ya.
Özel hayatlara müdahale ettikleri için kendilerine verilen tepkiler onları hiç etkilemiyor.
Varsa yoksa İmam Hatip Liseleri ve tornadan çıkmış gibi  oluşacak dindar gençlik.
Bu değerli yazarın verdiği bilgilerle zenginleştirdiğim bloğumu, onun hoşgörüsüne sığınarak,  bilgilerinize sunuyorum.
Bloğuma başlamadan önce ülke muhalefetine , özellikle ana muhalefetine seslenmek istiyorum.
Allah aşkına artık sayın başbakan odun desin de ben sana kodum diyeyim muhalefetini bırakın.
Gündemi takip etmeyin siz yaratın.
Ülkenin Bor yataklarının yabancılara neredeyse bedavaya peşkeş çekilmesini , ülkemizde Petrol Arama izinlerinin yabancı şirketlere verilmesini  veya bu günkü bloğumun konusu olan Eğitim Sistemini ülke insanlarına anlatın. Bu konuların ses getirmesini sağlayın.
Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı, 2013-2014 öğ­re­tim yı­lın­dan iti­ba­ren ge­nel li­se­le­re ye­ni öğ­ren­ci al­ma­ma ka­ra­rı ver­di. Çün­kü, mev­cut li­se­le­rin ta­ma­mı ya Ana­do­lu li­se­si­ne ya da imam ha­tip li­se­si­ne dö­nüş­tü­rül­dü.Einstein_2
Ge­nel li­se­le­r, mev­cut öğ­ren­ci­le­ri me­zun edi­le­ne ka­dar açık kal­ma­ya de­vam ede­cek. An­cak bu okul­la­ra ge­le­cek öğ­re­tim yı­lın­da öğ­ren­ci alın­ma­ya­cak. Ana­do­lu li­se­le­ri sı­na­vın­da ba­şa­rı­lı ola­ma­yan öğ­ren­ci­ler ya imam ha­tip li­se­le­ri­ne ya da mes­lek li­se­le­ri­ne ka­yıt yap­tı­ra­bi­le­cek.
İmam ha­tip li­se­le­ri­ne gi­den öğ­ren­ci­ye her tür­lü des­tek var. Bu okul­la­rı da­ha çe­ki­ci ha­le ge­ti­re­bil­mek için her şey ya­pı­lı­yor. Üc­ret­siz ser­vis­ler, burs­lar, ye­mek­ler…
Amaç eği­ti­mi ta­ma­men imam ha­tip­leş­tir­mek, bu okul­la­ra gön­de­ri­le­cek öğ­ren­ci sa­yı­sı­nı ar­tır­mak…
Ana­do­lu Li­se­le­ri sı­na­vın­da ba­şa­rı­lı ol­mak ve bir oku­la ka­yıt yap­tı­ra­bil­mek önem­li bir ay­rı­ca­lık­tı. Öğ­ren­ci haf­ta­da 24 sa­at ya­ban­cı dil öğ­re­ni­mi gö­rü­yor­du. Okul sa­yı­sı az ol­du­ğu için bu okul­la­rı ka­za­nan öğ­ren­ci de seç­me olu­yor­du. Öğ­ret­men­ler de sı­nav so­nuç­la­rı­na gö­re bu okul­lar­da gö­rev­len­di­ri­li­yor­du. Ya­ni öğ­ren­ci­si de, öğ­ret­me­ni de seç­me olu­yor­du.
Ta­bi­i bu okul­la­ra öğ­ren­ci­nin sı­nav­la alın­ma­sı ya­ni bel­li bir ba­şa­rı­yı gös­te­ren öğ­ren­ci­nin yer­leş­ti­ril­me­si ay­rı­ca­lık­lı bir du­rum. An­cak, bu okul­la­rın eği­tim sis­tem­le­rin­de ge­nel li­se­le­re gö­re bir fark var mı?
He­men he­men hiç­bir fark yok. Ay­nı prog­ram, ay­nı ders­ler…
Tek fark şu: ge­nel li­se­le­rin bü­tün sı­nıf­la­rın­da öğ­ren­ci haf­ta­da 2’şer sa­at ya­ban­cı dil der­si­ne gi­rer­ken, bu sa­yı Ana­do­lu li­se­le­rin­de haf­ta­da 4’er sa­at olu­yor. Ay­rı­ca bu okul­lar­da ikin­ci ya­ban­cı dil de seç­me­li ola­rak haf­ta­da 2 sa­at oku­tu­lu­yor.
Sı­nav­la öğ­ren­ci alan okul­la­ra yer­le­şe­me­yen il­köğ­re­tim oku­lu me­zun­la­rı ne ola­cak? On­la­ra yol gös­te­ri­li­yor:
İmam ha­tip li­se­si­ne gi­de­bi­lir­si­niz. Ya da mes­lek li­se­le­ri­ne ka­yıt yap­tı­ra­bi­lir­si­niz.
Pa­ra­nız var­sa sı­nav­la öğ­ren­ci al­ma­yan özel oku­la ka­yıt yap­tır­ma­nız­da bir en­gel yok. Ya­ni öğ­ren­ci­yi imam ha­tip li­se­le­ri­ne git­me­ye zor­la­yan bir dü­zen ku­rul­du.
Ana­do­lu li­se­si dı­şın­da aka­de­mik eği­tim al­mak is­te­yen öğ­ren­ci­nin gi­de­bi­le­ce­ği li­se bu­lun­mu­yor. İmam ha­tip­ler­de ise du­rum yi­ne fark­lı. Ana­do­lu imam ha­tip li­se­le­ri ol­du­ğu gi­bi, bu okul­la­rın nor­mal imam ha­tip li­se­le­ri de bu­lu­nu­yor. Ya­ni, öğ­ren­ci imam ha­tip li­se­sin­de öğ­re­nim gör­mek is­ti­yor­sa sı­nav­da ba­şa­rı­lı ola­maz­sa bi­le imam ha­tip li­se­si­ne gi­re­bi­li­yor. İş­te bu da ay­rım­cı­lık…
Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’nın “re­for­m” de­di­ği iş­te bu­dur. Bü­tün okul­la­rı imam ha­tip­leş­tir­mek, mev­cut imam ha­tip­le­rin sa­yı­sı­nı ve öğ­ren­ci­si­ni ar­tır­mak… Bu­nun için ge­rek­li alt ya­pı-üst ya­pı oluş­tu­rul­muş, öğ­ren­ci­nin okul seç­me­si elin­den alın­mış du­rum­da. Li­se­ye gi­de­cek öğ­ren­ci­ye de “Se­nin ye­rin imam ha­ti­p” de­ni­li­yor. Okul­la­rın ta­be­la­la­rı­nın ba­şı­na “A­na­do­lu­” yaz­dır­mak­la okul­lar Ana­do­lu li­se­si­ne dö­nüş­tü­rü­lü­yor.
 Einstein : ” Bir ülkenin geleceği o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır.” 
diyor ama siz onu boşverin.
O kendi işine baksın biz hedefimize bakalım.